Personvernerklæring
Personværn og cookies
Sist oppdatert: 15.11.2018

Denne personvernerklæringa omhandlar korleis Bilskadesenteret Voss AS samlar inn og behandlar personopplysninger i vårt daglige virke, dette gjeld både generelt, samt via våre nettsider og sosiale medier.

Bilskadesenteret Voss AS, organisasjonsnummer: 988 196 282 er ansvarleg for behandlinga og kan kontaktast ved spørsmål.

1. Kva informasjon samlar me inn?

Personopplysningar me samlar inn er:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Firmanavn og org.nr
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-Postadresse
 • IP-Adresse

2. Kvar vert opplysningane henta frå? 

Personopplysningane er dei opplysningane du frivillig formidlar til oss direkte via telefon, e-post, vår nettside eller via andre kommunikasjons metoder.

Ved forsikringsskadar innhentar me også informasjon frå ditt forsikringsselskap.

For å kunne utføre reparasjonar på ditt kjøyretøy, eller tilby leigebil, må me ha desse opplysningene frå deg.

3. Kva vert informasjonen brukt til? 

Bilskadesenteret Voss AS bruker dei personopplysninger du oppgjev til fylgende formål:

 • For å kommunisera med deg via telefon, mail, post eller via andre medier.
 • Kunne svare på forespørsler og henvendelser frå deg.
 • For å kunne tilby deg våre tjenester og produkt.
 • Kunne opprette kontakt mellom oss og ditt forsikringsselskap.
 • Undersøkja, førebyggja og beskytta mot brot på personvernerklæringa eller vilkåra, kriminalitet, svindel og potensielle truslar mot våre eller andre sine rettigheiter.
 • Til andre formål som er pålagt oss ved lov, reglar, føreskrifter eller andre rettslege prosessar.

 

 4. Korleis behandlar og lagrer me opplysningane?

Dine opplysningar vert lagra i vårt:

 • CRM-system
 • Økonomi program
 • Mailing system

 

 Dine personopplysninger vert oppevart i vårt eksterne datasystem.

5. Kor lengje vil dine opplysninger verta lagra?

Me lagrar personopplysningar om kunder i samsvar med den til einkvar tid gjeldande lovgivning.

 • Rekneskapslova pålegg oss å lagra transaksjonsdata i 5 år.
 • For å kunne ivareta kunders rettigheiter i samband med garanti og reklamasjon i samsvar med forbrukerkjøpslova og kjøpsloven lagrer me kjøpshistorikk i 10 år.
 • Opplysninger vert oppbevart i systema så lenge dei er oppdaterte, og det er relevant å behalda dei.

Ved sletting vil nokon personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningane, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, bli verande i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheiter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

6. Kven har tilgang til dine personopplysninger?

Bilskadesenteret Voss AS er behandlingsansvarleg for dei personopplysninger som samlast inn om deg i tråd med denne personvernerklæringa, og har ansvaret for å sikre personopplysningene dine.

Bilskadesenteret Voss AS kan dele dine opplysninger med leverandører, underleverandører og forsikringsselskap som utfører tjenester for oss, eller som etter oppfordring frå oss leverer tjenester til deg, og i den grad det er nødvendig for at desse skal kunne utføra sine tjenester.

Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til dei formål dei er innhenta for, og for å utføre sine oppgåver.

7. Dine rettigheiter etter personvernregelverket

Du har en del rettigheiter etter personvernregelverket, som me ynskjer at du skal være klar over. Du kan:

 • Kontakte oss for å få  oversikt over kva slags personopplysninger me har lagra om deg.
 • Kontakte oss for å be om at lagra opplysninger vert endra, oppdatert, eller retta opp eventuelle feil i opplysningane.
 • Be om sletting av opplysninger.

Du kan kontakte oss om du har spørsmål til denne personvernerklæringen, eller til korleis me behandler dine personopplysninger.

Dersom du meiner at Bilskadesenteret Voss AS ikkje har overhalde dine rettigheiter i samsvar med personopplysningslova, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheita. Dette kan ein gjera ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

8. Cookie

Ved å bruke denne nettsida samtykker du i at me kan setja cookies i din nettleser dersom du ikkje aktivt deaktiverer dette sjølv.

Ein informasjonskapseleller «cookie», er en liten tekstfil som lagrast i nettleserens minne. Desse brukast for eksempel til å ivareta brukervalg du gjer på sida, lagra handlekorga di og å analysere korleis du bruker sidene våre slik at me kan forbedra oss.

Desse tjenestene bruker me på våre sider:

WordPress
WordPress er innholdsstyringssystemet som vert brukt av denne nettstaden. WordPress bruker informasjonskapsler for å halde oversikt over innlogga brukere.   Les meir om informasjonskapslene til WordPress.

Google Analytics
Me ynskjer å tilby brukarane våre gode og relevante nettsider på nettsida. Det er derfor viktig for oss å få tilgang til informasjon om brukermønsteret til dei som bruker nettstaden. Ingen av desse opplysningene vil verta brukt til å identifisere enkeltpersonar.

For å kunne analysere bruksmønstra, vert informasjonskapsler sendt til Google Analytics. Brukarane si IP-adresser blir anonymisert. Google sine nettsider gir ein forklaring på kva informasjonskapsler som vert brukt og til kva formål.

Slik kan du unngå cookies

Dersom du ynskjer å unngå cookies, kan du deaktivere bruken av desse i din nettlesar. Merk at ved å gjera det vil flere av funksjonene på sidene ikkje fungera.

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

9. Endringer i denne personvernerklæringen

Me vil kunne oppdatere vår personvernerklæring når dette er nødvendig. Ein oppdatert versjon av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengeleg på vår nettside.

10. Kontaktinformasjon.

Føretakets navn: Bilskadesenteret Voss AS

Organisasjonsnummer: 988 196 282

Adresse: Storrviki 15, 5710 Skulestadmo

Telefon: +47 56 52 88 88

Mail adresse: post@bilskadevoss.no

Oppdatert Kontaktinformasjon finn du her: https://bilskadevoss.no/kontakt-oss/